• Fiat
  • Vauxhall
  • BBM Motorsport
  • Mono
  • Leblanc
  • LightningHybrids
  • TVR

GAC GA3 Shanghai 2013